Usluge

Građevinski projekti

Projektiranje novih i rekonstrukcija postoječih željezničkih pruga, kolodvora i stajališta
Projektiranje industrijskih kolosijeka
Projektiranje lučkih kolosijeka i kranskih staza
Projektiranje pružnih i cestovnih konstruktorskih građevina: propusti, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, vijadukti, podhodnici, nadhodnici, potporni zidovi
Projektiranje cesta, parkirališta, biciklističkih staza, željezničko-cestovnih prijelaza
Rekonstrukcija državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta

Elektrotehnički projekti

Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata : stabilnih postrojenja elektrovuče, općih postrojenja jake struje, signalno sigurnosnih uređaja te telekomunikacijskih i informacijskih sustava

Geodetske usluge

Geodetske usluge obuhvačaju izradu : geodetskih elaborata, podloga za projektiranje, posebnih geodetskih podloga, parcelacija zemljišta, legalizacija objekata, obnova međa, iskolčenje objekata, geodetsko snimanje vodova, usklađenje katastra i gruntovnice, geodetski situacijski nacrt, etažiranje objekata ...

Prometno tehnološki projekti

Izrada projekata organizacije i tehnologije prometa, proračuni, studije te prometne analize

Nadzor

Stručni i projektantski nadzor prilikom izvođenja radova (građevinski, elektrotehnički, geodetski...)

Konzalting

Stručno savjetovanje i podrška pri razradi projekata i studija prometne infrastrukture

GRANOVA LABCON - Laboratorij za konstrukcije

Ispitivanje pokusnim opterećenjem mostova prema normi HRN U.M1.046:1984
Ispitivanje pokusnim opterećenjem konstrukcija visokogradnje prema normi HRN U.M1.047:1987

Europska Unija Europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Rast konkurentnosti u djelatnosti transportnog inženjerskog graditeljstva uz pomoć primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije